II. Hội họa

a. Họa sĩ Trần Thị Ngọc Bích

1

Lời Khấn Nhỏ Lụa - (45 x 65)

Lời Khấn Nhỏ
Lụa – (45 x 65)

Hai chị em Lụa - 60 x 80

Hai chị em
Lụa – 60 x 80

Chân dung Lụa - 35 x 45

Chân dung
Lụa – 35 x 45

b. Họa sĩ Lã Hưng

Chân dung Sơn dầu- 30 x 50

Chân dung
Sơn dầu- 30 x 50

Chân dung Sơn dầu _ 30 x 40

Chân dung
Sơn dầu _ 30 x 40

Hai chị em Than trên giấy _ 70 x 87

Hai chị em
Than trên giấy _ 70 x 87

Phong cảnh Sơn dầu _ 35 x 60

Phong cảnh
Sơn dầu _ 35 x 60

Phong cảnh Sơn dầu _ 35 x 50

Phong cảnh
Sơn dầu _ 35 x 50

Phong cảnh Sơn dầu _ 40 x 55

Phong cảnh
Sơn dầu _ 40 x 55

Phong cảnh Sơn dầu _ 35 x 55

Phong cảnh
Sơn dầu _ 35 x 55

Phong cảnh Sơn dầu _ 50 x 70

Phong cảnh
Sơn dầu _ 50 x 70

Bầy heo Bahnar Than trên giấy _ 55 x 75

Bầy heo Bahnar
Than trên giấy _ 55 x 75

c. Họa sĩ Bùi Thị Thắm

Cô gái Bahnar Sơn mài _ 40 x 80

Cô gái Bahnar
Sơn mài _ 40 x 80

FHA_063512

Gieo mầm tin yêu Sơn mài _ 53 x 110

Gieo mầm tin yêu
Sơn mài _ 53 x 110

FHA_0663

d. Họa sĩ Nguyễn Đức Tin

Phong cảnh Acrylic _ 70 x 100

Phong cảnh
Acrylic _ 70 x 100

Niềm tin của núi rừng Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

Niềm tin của núi rừng
Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

Niềm tin của núi rừng Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

Niềm tin của núi rừng
Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

Niềm tin của núi rừng Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

Niềm tin của núi rừng
Bút sắt trên giấy _ 20 x 30

e. Họa sĩ Tô Bảo Ân 19  Nhóm MT