“… Giới thiệu các khái niệm cơ bản về Nghệ Thuật ThánhThánh, các vật dụng thánh trong phượng tự và trong đời sống của Giáo hội Công Giáo…”