“… Việc tìm hiểu Nghệ Thuật Công Giáo, không đơn giản là chỉ thuộc phạm vi của đức tin mà thôi, mà rộng hơn, thuộc phạm trù trí thức và thẩm thứcthức. Hầu như không ai quan tâm tới nghệ thuậtthuật và lịch sử của nghệ thuậtthuật, cũng rảo qua và quan tâm tới Nghệ Thuật Công GiáoGiáo…”

(trích: lời nói đầu của linh mục Vinhsơn Phạm Trung ThànhThành, CSsR)