“Một cái nhìn tổng quan về kiến trúc thánh đường qua các thời đạiđại, phê bình những hạn chế trong tương quan với việc cử hành phụng vụ và nuôi dưỡng đức tin, đồng thời tổng kết đường lối canh tân nghệ thuật theo tinh thần của Công Đồng Vatican 2”