Thi công phần móng cọc công trình. Từ ngày 14/03/2013 đén ngày 15/08/2013. Đơn vị thi công thực hiện các công việc:

– Đúc cọc tại chỗ.

– Khoan dẫn và ép cọc theo thiết kế: 1.343 cọc.

Công trình sử dụng:

– 2.500 khối đất đào.

– 2.100 khối bê tông.

– 130 tấn thép các loại.

– Máy thi công: 2 máy ép cọc và tải ép 200 tấn, và các máy móc khác như máy đào, ô tô vận chuyển, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, cùng một số máy khác.

Tổng mặt bằng hầm 2:

Đúc cọc BTCT tại chỗ

Đổ bê tông cọc BTCT

Thiết bị ép cọc

Thí nghiệm nén mẫu bê tông

Cọc BTCT

Một móng cọc điển hình

Ban QLDA