“Ngày nay, khả năng quan sát, tìm hiểu một ngôi nhà thờ, để giải thích các hình ảnh, dấu hiệu, và biểu tượng là một kĩ năng hiếm thấy, ngay cả trong số những người đi nhà thờ thường xuyên. Những địa điểm này đồng thời cũng giữ một vị trí quan trọng trong cộng đồng, và việc đi viếng nhà thờ là việc làm rất phổ biến từ trước đến nay. Mục đích của cuốn sách này là để giúp những người đến nhà thờ, dù không đến nhà thờ thương xuyên hay tham dự thường xuyên, những người theo bất cứ niềm tin nào hay không có niềm tin đều có thể hiểu sự phong phú và sâu sắc về những gì họ thấy xung quanh mình…” (Lời tựa tác giả)