Kiến Trúc Nhà Thờ Công Giáo Theo Tinh Thần Công Đồng Vaticanô II

Steven J. Schloeder

“Trọng tâm và mục tiêu của cuốn sách là đi tìm những suy tư thích đáng thấm nhuần tinh thần đích thực của Công Đồng Vaticanô II về kiến trúc thánh đường. Mục tiêu của chúng tôi là chấn hưng cộng đồng giáo xứ – tức Nhà thờ thật sự được xây dựng trên những tảng đá sống động trong Đức Kitô – bằng nhà thờ vật chất được thiết kế nhằm phục vụ và thúc đẩy ơn gọi đầu tiên của giáo xứ là trở thành cộng đồng yêu thương, tức cộng đồng của những con người hy tế và cứu chuộc. Kiến trúc nhà thờ không chỉ là đền đài kỷ niệm dâng lên Thiên Chúa, mà còn nhắm đến mục đích thật sự là trở thành phương tiện thánh hóa dân Người.”

ảnh