Cantoria (Singing Gallery)

DONATELLO, sinh 1386 – mất 1466, tại Ý. Vào khoảng giữa những năm 1433 và năm 1438, Donatello (tên đầy…