CÁC ĐẠO SĨ THỜ LẠY

BLOEMAERT, ABRAHAM 1564-1651, sinh tại Hà lan. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC HOẠ SĨ VẼ ĐỀ TÀI TÔN GIÁO đều…